03 February 2009

مارکس در لندن

مارکس در لندن مارکس در لندن by آسا بریگز ترجمه:آرش عزیزی

My review

rating: 5 of 5 stars
لندن را تا کنون ندیده بودم مگر برای ساعتی در هیترو لندنی که من می‌شناسم لندنی دیکنزی است. مارکس را در دانشگاه به عنوان اقتصادان و فیلسوفی برجسته می‌شناختم و از نوجوانی به عنوان دانشمند انقلاب.
مارکس در لندن، مارکس لندنی و لندن مارکسی را به من شناساند.
کتاب بسیار شیرین و روان نوشته شده است و به کار توریست‌هایی می‌خورد که در طبقه‌ی دوم اتوبوس نشسته‌اند و لندن را نظاره می‌کنند. اما در عین حال ما را به قرن نوزدهم می‌برد جایی که تاریخ ورق خورد و انسان در چرخشی دیگر این فنر را حلقه‌یی بالاتر برد.
مطالعه کتاب را به همه‌ی دوستان لندن و مارکس و تاریخ و انسان توصیه می‌کنم.
و اما ترجمه. ترجمه بسیار خوب و قابل فهم است و پاورقی‌های مترجم کمک زیادی به فهم بهتر کتاب می‌کند. اما افسوس که نیاز به حداقل یک‌بار شسته شدن توسط ویراستار را داشت و از این بابت دچار کمبود است.
هر چند از شیوه‌ی نگارش یا درست‌نویسی کابلی شاملو بهره گرفته است اما استفاده مکرر از واژه‌هایی مانند «گاها» به آن صدمه زده است و البته ناراستی‌ها حکم تکه‌های ذغال‌سنگ است در معدن الماس!

View all my reviews.

No comments: